ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မည္သူေတြနည္း

အြန္လုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းပံုစံမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးေရးကို အထူးေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနေသာ

အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘုိင္းလ္ သံုးစြဲမႈမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ မတူညီေသာ

က႑မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေနပါသည္။

အေကာင့္ဝင္ရန္

ဆက္သြားရန္ သင့္အီးေမးလ္ ID ႏွင့္ စကားဝွက္ျဖည့္ပါ

အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ဘူးလား။ ယခုဝင္ပါ

--
လိင္
Can't read? Reload

Forgot Password

Please enter your email to proceed