ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈ

ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈ

သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈကို ကာကြယ္ရန္ ကၽြႏု္တို႔က ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင့္ကို မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိ႐ွိႏိုင္ေစသည့္္ အခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေတာင္းဆိုေသာအခါ၊ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ဤပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္က စိတ္ခ်ယံုၾကည္ထားႏိုင္ပါသည္။

MeetMyanmar.com သည္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ေပးအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တာဝန္မယူပါ။ MeetMyanmar.com သည္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ အီးေမးလ္ႏွင့္ပို႔ေပးရန္ သင့္ထံသို႔ မည္သည့္အခါမွ် အီးေမးလ္ပို႔မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္က ဤသို႔ေသာ အီးေမးလ္မ်ိဳးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ရ႐ွိခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္သည္ MeetMyanmar.com မွတစ္ဆင့္ သင့္အီးေမးလ္ကို္ရသြားသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး သံသယဝင္မိလွ်င္ျဖစ္ေစ [email protected] ထံသို႔ ထိုအီးေမးလ္ကို ထပ္ဆင့္ (Forward) ပို႔ေပးေစလိုပါသည္။

႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ အားလံုးကို မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

အမည္အျပည့္အစံု
အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ေသာ လူဦးေရႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာလုပ္မည္နည္း။

သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က လိုအပ္ပါသည္။

႐ံုးတြင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းထားျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုေကာင္းလာေစရန္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
မိမိတို႔က ေစ်းကြက္သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္ထံသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ပါမည္။

လံုျခံဳေရး

သင္၏အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္။  အခြင့္မ႐ွိဘဲ ရယူအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အြန္လိုင္းမွ မိမိတို႔စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

အျခားေသာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အျခားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ား (လင့္မ်ား) ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလင့္မ်ားကိုု သံုး၍ မိမိ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ထြက္သြားသည္ႏွင့္ ထိုအျခားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအေပၚ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သို႔မွ် ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ႐ွိသည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း သင္ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ာားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တာဝန္မရွိႏိုင္ပါ။ ထို၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ ဤပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ သင္က သတိထားသင့္သလို၊ မေသခ်ာသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘ၊ဲ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ၊ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္သည့္ ၾကားခံလူထံသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မေဆာင္ရြက္ပါ။

ဥပေဒအရ တာ၀န္မရွိျခင္း

ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္ ေပးရန္အတြက္သာ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည့္စံုမႈ၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္မႈ၊ ဆီေလ်ာ္လိုက္ဖက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အသင့္အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ေဖာ္ျပသည့္္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဂရပ္ဖစ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မည္သို႔ေသာ ကိုယ္စားျပဳ ေထာက္ခံမႈ၊ အာမခံမႈကိုမွ် တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သင့္စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈမွာ သင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အႏၲရာယ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒတာေပ်ာက္ဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈတို႔အပါအဝင္ ကန္႔သတ္မထားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ် တာဝန္မယူပါ။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ သင္သည္ MeetMyanmar.com ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနသည့္ အျခား၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔က ထို၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အသင့္အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ႐ွိပါ။ ထိုလင့္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ယင္းခ်ိတ္သည့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္သေဘာ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳပံ့ပိုးသည့္သေဘာ မေဆာင္ပါ။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ဖျက်ပိုင်ခွင့်
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ [email protected] သို့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့လိုက်ရုံပါပဲ။ သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများမှ ဖျက်ပစ်ပါမည်။ 

ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ကာလတာရွည္ ေခ်ာေမြ႕စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ ယာယီရပ္ဆိုင္းသြားမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တာ၀န္မယူသလို ဥပေဒအရလည္း တာ၀န္႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။

အေကာင့္ဝင္ရန္

ဆက္သြားရန္ သင့္အီးေမးလ္ ID ႏွင့္ စကားဝွက္ျဖည့္ပါ

အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ဘူးလား။ ယခုဝင္ပါ

--
လိင္
Can't read? Reload

Forgot Password

Please enter your email to proceed